דמי בידוד קורונה-חלק ג

בפעמים הקודמות ראינו מי זכאי לדמי בידוד ועל איזו תקופה הפעם נרחיב על מועד התשלום וכן שיפוי המעסיק

מתי יש לשלם את דמי הבידוד?

  1. התשלום על ימי בידוד הוא תשלום שכר ולכן ישולם במועד שהיה מקבל שכר עבודה אילו עבד, וזאת בתנאי שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח לפחות שבעה ימים לפני המועד הקובע.עובד שלא מסר דיווח במועד, יהא זכאי לתשלום דמי בידוד במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר מסירת העתק הדיווח.
  2. היעדרות עובד בתקופת הבידוד דינה כהיעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי הבידוד כדין דמי מחלה. לפיכך לעובד קיימות הזכויות הרלוונטיות כמו איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת וותק.

ייצוג בטוח עוד לפני הצעד הראשון

מי משפה את המעסיק?

  1. מעסיק המשלם דמי בידוד זכאי לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי יעביר למעסיק, עבור הימים בתקופת הבידוד וזאת בהתאם להודעה שיקבל המוסד ממשרד הבריאות אודות דיווח העובד על תקופת השהייה בבידוד.
  2. הסכומים לתשלום מטע המוסד לביטוח לאומי הם:

א.      עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם דמי בידוד לעובד  –  100%.

ב.      עבור יתר ימי העבודה שהמעסיק  שילם עבורם דמי בידוד התשלום הוא לפי מכסת עובדים במקום העבודה:

(1)    למי שביום 1.8.2020 העסיק לכל היותר 20 עובדים – 75%.

(2)    למי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ-20 עובדים – 50%.

מי לא זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי?

לא יתקבל תשלום מהמוסד לביטוח לאומי במקרים הבאים:

א.      המעסיק הינו המדינה, גוף מתוקצב, גוף נתמך, קופת חולים, מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, וכן מעסיקי מסתננים ששילמו דמי בידוד לעובדיהם.

ב.      בעבור היום הראשון ששולם לעובד, שנדרש לבידוד עקב הגעה לישראל ממדינה אחרת, שאליה נסע מטעם המעסיק או ששולם לעובד מכוח הסדר דמי מחלה מיטיב לפי הסכם קיבוצי או חוזה אישי או מכוח הסדר דמי בידוד מיטיב.

ג.        עובד השוהה בבידוד, שעבד למעשה אצל מעסיקו בשכר ושולמו לו דמי בידוד.

  1. מעסיק יגיש למוסד בקשה לשיפוי באופן מקווןכפי שיורה המוסד בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט שלו, לא יאוחר מ-60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד. הבקשה תכלול הצהרה של המעסיק על תשלום דמי בידוד לעובד וכן את פרטי המידע המפורטים בחוק.
  2. בקשות לשיפוי ניתן להגיש החל מיום 1.2.2021.

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הינו באחריות המשתמש

השארת תגובה